رویدادها

فعالیت های متنوع در قالب رویدادهای فرهنگی-تفریحی و اجتماعی، ابزار کارآمدی برای مشارکت یکایک اعضای خانواده در کنار یکدیگر به وجود می آورد.

اردوهای فرهنگی-تفریحی، پرداختن به آیین های ملی، ویژه برنامه های زیست محیطی، برنامه های کتابخوانی و انواع رویدادهای شاد و نوآورانه همواره مکملی برای برنامه های موسسه بوده است.