قواعد و مقررات مان چیست؟

  • حقوق و منافع عالی کودک را فدای هیچ منفعت شخصی و گروهی نخواهیم کرد و همواره در تمامی تصمیمات این موضوع جزء اولویت­های اساسی­مان خواهد بود.
  • در روند اجرای برنامه­ هایمان اگر با خلل و یا چالش مواجه شدیم تلاش می­کنیم که از طریق گفتگو با همکار مرتبط برای چالش پیش آمده راه حل مناسب و منطقی پیدا کنیم.
  • تا زمانی که روش­ها، محتوا و یا شیوه­های مناسب­تر و کاراتری برای اجرای برنامه هایمان پیدا کرده و آن را به تایید نرسانده­ایم، شیوه­های قبلی را به راحتی کنار نمی­گذاریم.
  • به کلیه مفاد این اساسنامه پایبند بوده و آن را اجرا می­کنیم.

چگونه کار را مدیریت می­کنیم؟

  • کلیه کارها را بصورت مشارکتی و در کار گروهی که از خانم­ها اسدی و موسوی و آقای تیزویر متشکل شده است مدیریت و راهبری می­کنیم.