5 دی در خانه کودک

  • 0

5 دی در خانه کودک

کلاس خاله اعظم :

آموزش نشانۀ  « نـ ن » – تکرار و مرور حرف های قبلی

کشیدن نقاشی و قصه گفتن آن و پیدا کردن یک اسم برای قصه

مرتب کردن کلاس توسط بچه ها

کلاس تخصصی : زبان خاله لیلی

کلاس خاله مصی:

ساخت صورتک احساس

گفتگو دربارۀ احساسات شخصی هر کودک

ترتیب و توای رنگها

خاله شبنم :

کار با قیچی و ساخت مهره

بازی گروهی

قصه گویی

خاله زهره :

جداسازی حبوبات

نقاشی با ماژیک

بازی گروهی

مهارت های خودیاری

 


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید