نشریه پل

نشریه پل

فصلنامه پل فصلنامه ای داخلی و مخاطب آن هر کسی هست که به دلیلی به مقوله کار برای کودک و خانواده علاقمند است.

در این فصلنامه مطالب در ۴ بخش کلی به حضورتان تقدیم می گردد:

دانش(با هدف افزایش اطلاعات عمومی مخاطبان)

توانش(با هدف ارایه دیدگاه هایی که در تربیت کودکان به صورت مستقیم موثر است).

زایش(مطالب متنوعی که در قالبی نو دیدگاه های تربیتی را ارایه می کند)

رویش(معرفی منابع جدید)

این نشریه در ۱۲ شماره به چاپ رسیده است.