کارگروه هنر، اندیشه، بیان

فعالیت های این گروه در قالب برنامه های زیر ساماندهی و اجرا می گردد:

  • برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب های متنوع و و با موضوع خانواده
  • برگزاری جلسات گفتگوی گروهی
  • تهیه بروشورهای آموزشی و ترویجی مرتبط
  • برگزاری جلسات نمایشو تحلیل فیلم و انیمیشن های مرتبط با موضوع اهداف کانون
  • به کارگیری هنرهای هفت گانه در آموزش و رشد فرهنگی خانواده ها

این کارگروه در روزهای دوشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۰ در محل کانون رشد خلاق برگزار می شود.