کار گروه توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

فعالیت های این گروه در قالب برنامه های زیر ساماندهی و اجرا می گردد:

  • ساماندهی کتابخانه کودک و خانواده کانون رشد خلاق
  • تشکیل و ساماندهی هسته های مطالعاتی
  • تشکیل جلسات نقد و بررسی کتب مرتبط با اهداف و برنامه های کانون
  • اجرای ویژه ی برنامه هایی در زمینه کتاب و کتابخوانی