کار گروه گردآوری و تدوین نشریات و گاه نامه ها

فعالیت این گروه در قالب برنامه های زیر سازماندهی و اجرا می گردد:

  • پژوهش و گردآوری و تهیه فصلنامه ترویجی – آموزشی پل
  • تهیه و تنظیم خبرنامه های موضوعی و ماهنامه های خبری
  • تهیه و تنظیم جزوات آموزشی در راستای برنامه ها و اهداف کانون
  • تهیه و انتشار کتب مرتبط با اهداف و برنامه های کانون
  • اقدامات فنی حوزه نشر (ویراستاری / صفحه بندی/ترجمه/ تایپ و …)