سرمایه گذاری اجتماعی و محیط زیست

  • ۰

سرمایه گذاری اجتماعی و محیط زیست

ان جی او چیست و چرا در ان جی او فعالیت می کنیم؟

آیا هر کسی می تواند سرمایه اجتماعی محسوب شود؟

چه کنیم که بر سرمایه اجتماعی جامعه افزوده شود؟

آیا ما به عنوان افراد و به عنوان ان جی او می توانیم بر افزایش سرمایه اجتماعی اثرگذار باشیم؟

 

در بیستم اردیبهشت ماه کارگاهی با عنوان سرمایه اجتماعی و محیط زیست در سالن کانون رشد خلاق با حضور جمعی از مشتاقان به این معقوله مهم فرهنگی، برگزار گردید.

عناوین مهم مطرح شده در این کارگاه:

مفهموم سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی در تعاملات اجتماعی معطوف به اهداف سازنده تجلی پیدا می کند. با ایجاد ارتباط با یکدیگر، مردم دست به کارهایی می زنند که تنهایی قادر به انجام نیستند وبرای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت.

رویکردهای متفاوتی در سرمایه اجتماعی مانند رویکرد اجتماعی گرایی، رویکرد شبکه ای، رویکرد نهادی و رویکرد هم افزایی وجود دارد.

سطحوح سرمایه اجتماعی: سطح فرد، سطح میانی یا گروهی(دسته های عزاداری) و سطح کلان (بین نهادها و گروه ها)

گونه های سرمایه اجتماعی:

۱- درون گروهی: اشاره به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری میان اعضای یک گروه دارد و سایر گروه ها برای این گروه غریبه می شوند.

۲- برون گروهی

 

ابعاد سرمایه اجتماعی

بعد عینی: شبکه ها و رفتارها

بعد ذهنی: اعتماد، هنجارها و آگاهی ها

اعتماد ۳ سطح دارد که مانند سطوح سرمایه اجتماعی است و مهمترین بخش آن  اعتماد به نفس شهروندان است.

اعتماد در واقع پاسخ است و می تواند ارزش هایی که در جوامع کنونی می تواند امنیت راستین و اجتماعی را برانگیزد:

– برابری در همه عرصه ها

– حمایت از قشرهای آسیب پذیر

– اعتماد به اصل دموکراسی

– آزادی به مثابه فردی

-کثرت گرایی با اعتقاد به جامعه جهانی

– اعطای حقوق فردی توام با مسئولیت متقابل از جانب افراد به عنوان یک اصل اخلاقی

– اعتقاد به دموکراتیزه کردن مضاعف یعنی تفویض قدرت به سطوح پایین
یک بخش سرمایه اجتماعی هنجارهایی مثل همکاری و مدارا است.

در ادامه مفهوم شبکه، ویژگی سرمایه اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی، آثار ناخوشایند سرمایه اجتماعی مطرح شد.

به در خواست حاضرین قسمت دوم کارگاه در تاریخ دیگر که متقابلا اعلام می شود برگزار خواهد گردید.


دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید