دکتر رحیم خستو راوی گپ

دکتر رحیم خستو استاد دانشگاه علوم سیاسی ،اهل فرهنگ و هنر ,طرفدار حقوق زنان ،آبان 1346 در شهر کتالم از بخش های رامسر به دنیا آمده است .آرام و متین است و مورد مهر و تایید دانشجویانش.

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1380 تاکنون

* مدرک تحصیلیدکتری تخصصی: علوم سیاسی از واحد علوم و تحقیقات تهران 78

کارشناسی ارشد: علوم سیاسی تهران مرکز 1374 – کارشناسی علوم سیاسی واحد کرج 1370

سمت های اداری و اجرایی:

* عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حکم وزیر محترم 
ارشاد (آقای علی جنتی(

معاون آموزشی ودانشجویی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی – 1383 – 1382

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج – 1384 – 1383

عضو شورای علمی مرکز تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

* دبیر سایت انسان ایرانی  www.homopersicus.ir

عضو شورای ارتباطات بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب 

* مسئول راه اندازی وتاسیس گروه های ارشد و دکتری روابط بین الملل و علوم سیاسی واحد 
الکترونیک دانشگاه آزاد

* مدیر کنونی دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی 

* مدیر داخلی فصل نامه پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

* عضو کمیته جذب اعضای هیات علمی رشته علوم سیاسی واحد کرج 

استاد نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج در سال – 94

دکتر رحیم خستو
دکتر رحیم خستو
دکتر رحیم خستو

آینده Events