هما عارف قدم مدیرعامل انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

“هما عارف” مدیر عامل انجمن حامیان کودکان کار و خیابان با بررسی «آموزش و آینده کودکان کار» در گفتگوی اختصاصی با گروه خبری نوید صبح ؛
حرفه آموزی کودکان کار چه تاثیری در زندگی آنان دارد؟
حاشیه نشینی چه تاثیری در زایش کودکان کار دارد؟

هما عارف

آینده Events