گالری

هما عارف قدم در پنجمین رویداد گپ

هما عارف

هما عارف قدم مدیرعامل انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

“هما عارف قدم” مدیر عامل انجمن حامیان کودکان کار و خیابان با بررسی «آموزش و آینده کودکان کار» در گفتگوی اختصاصی با گروه خبری نوید صبح ؛
حرفه آموزی کودکان کار چه تاثیری در زندگی آنان دارد؟
حاشیه نشینی چه تاثیری در زایش کودکان کار دارد؟

هما عارف قدم

هما عارف قدم