گپ گشت

“گپ گشت” فعالیتی چند وجهی است که مشارکت کنندگان در مکانی خارج از محیط کانون رشد خلاق با هدف آموزش، تفریح، گسترش و تعمیق علایق شهروندی اقدام به برگزاری گردش های خانوادگی میکنند.
در اجرای این طرح مهم ، تجربیات حاصل از مشارکت به همراه آموزش، ایجاد نشاط و شادابی و برقراری تعاملات مناسب از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است.
از سویی دیگر در راستای تحقق شعار « من کرج را دوست دارم» ونیز افزایش حس تعلق بیشتر و عمیق تر به محل زندگی ضروری دیده شد تا در این پروژه افراد با امکانات و استعدادهای فرهنگی، طبیعی و اجتماعی محیط پیرامونی خود بیشتر آشنا شوند و از طریق اطلاعات دریافتی خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم، زمینه مناسبی را برای رشد و ارتقای بهداشت و امنیت روانی و نشاط اجتماعی خود فراهم آورند.