پروژه نهال زیتون

پروژه ای آموزشی ترویجی با هدف آشنایی معلمین و مرتبطین با کودک با رویکردهای بدون رقابت و محبت آمیز با عناوین در حال برگزاری در مدارس می باشد. این پروژه آموزشی شامل 16 ساعت کارگاه با عناوین

1- کارگاه نه تشویق نه تنبیه ایجاد انگیزه های درونی 8 ساعته

2- ارتباط محبت آمیز 4 ساعته

3- آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک 4 ساعته

می باشد.

مدارس علاقه مند جهت مشارکت در این پروژه و رزرو و ثبت نام برای برگزاری این دوره در مدارس شان با شماره کانون سرکار خانم انصاریون تماس حاصل فرمایید.