مأموریت ما

کانون با استفاده از شیوه های خلاقانه پژوهشی آموزشی اجرایی سعی در رشد فرهنگی اجتماعی شهروندان و خانواده های استان البرز دارد .

“ایجاد خانواده ای صلح طلب و شاد به وسعت یک شهر” ماموریت  ماست و سعی داریم با استفاده از ابزارهای گوناگون فرهنگی اجتماعی برای نیل به این چشم انداز گام برداریم.