خط صلح

خط صلح پویشی جهت معرفی کتاب هایی با محور صلح است که به صورت هفتگی، هر کتاب معرفی می شود و چکیده هایی از آن در قالب فابل هایی صوتی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.