گروه های مطالعاتی

کارگروه خانواده در راستای چشم انداز کانون : ایجاد خانواده ای صلح طلب به وسعت یک شهروند با توجه به اهمیت انجام کار به شکل گروهی و استفاده از تفکر جمعی با روش زنده و فعال و نیز ایجاد رابطه های هدفمند و مفید بین اعضای گروه و نیز ایجاد احساس توانمندی و امید برای بهبود زندگی فردی و خانوادگی و تبادل تجربه های مفید در محدوده محتوای کتاب مورد خوانش اقدام به برگزاری خوانش های گروهی در زمینه های 

1- روانشناسی

2- ادبیات کلاسیک

3- مهارت های پدری و مادری

4- مسئولیت پذیری مشارکت- صلح

نموده است.