سازمان فرهنگی، اجتماعی

اولین رویداد گپ اردشیر رستمی

اولین رویداد گپ اردشیر رستمی…«رویداد گپ» رویدادی فرهنگی-اجتماعی و گفتگو محور است و فرصتی است برای شنیدن تجربه ها و دیدگاه های ناب سرمایه های اجتماعی شهر و کشورمان.

  
جزئیات