کلاس مهارتهای زندگی با الگوی دوازده قدم

کلاس مهارتهای زندگی با الگوی دوازده قدم ودر واقع براساس تئوری انتخاب دکتر گلسر برای شناخت درونی شخصیت وتوانایی رفع نواقص فردی و رشد توانمندی های شرکت کنندگان می باشد، به اینصورت که در این کلاسها هر کسی با بازگو کردن خود واقعیش بدون نقاب به هدف آزاد سازی ذهن از افکار سرزنشگر ومنفی ودر نهایت به دست آوردن شخصیت سالم دست پیدا می کند که در نهایت قادر باشد که نه آزار ببیند و نه آزار برساند.مدت این کلاسها ممکن است از یکسال تا دوسال طول بکشد.این کلاسها کاملا رایگان می باشد.در این کلاس از کتابهای نارانان (دوازده قدم) و(باخود عهد می بندم که….) نوشته مینا خسروی استفاده می گردد.
تسهیلگر :مینا خسروی

روزهای شنبه ساعت 14تا 16