علوم ارتباطات در خانواده

رشته علوم ارتباطات اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر درآمده تا وسایل ارتباطی و اطلاع‌رسانی گسترده و پیچیده مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری را در خدمت اطلاع‌رسانی و ارتباط بین انسان‌ها قرار دهد. موضوع این رشته، بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و همچنین مطالعه و تحقیق در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات و تلاش در جهت بهبود سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی موجود می‌باشد. فارغ التحصیلان این رشته باید توانایی نقد، تحلیل و تحقیق در حوزه ارتباطات بطور کلی و ارتباطات جمعی بطور اخص را دارا باشند. این رشته یکی از شاخه‌های جوان علوم اجتماعی معاصر به‌شمار می‌آید که در ایران نیز بسیار جدید است

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و الگوهای ارتباطی خانواده با کارکرد خانواده زوجین بود. طرح پژوهش توصیفی به روش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل یک سری از زوجین درسال 94-1393 بود که با استفاده از روش تمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای  چندمرحله ای تعداد 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، به این صورت که از بین مدارس به تصادف انتخاب و در هر مدرسه یک کلاس انتخاب و تمام والدین دانش‌آموزان آن کلاس‌ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (1992)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده کریستنسن و سولاوای (1984)، پرسشنامه کارکرد خانواده مک مستر (1984) استفاده شد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان انجام شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیت روان‌نژندی و الگوهای ارتباطی اجتناب متقابل و توقع کناره‌گیری با کارکرد خانواده رابطه منفی و معنادار و بین ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، توافق پذیری، انعطاف‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و الگوی ارتباطی سازنده متقایل با کارکرد خانواده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که ویژگی شخصیتی روان‌نژند و و الگوهای ارتباطی اجتناب متقابل و توقع کناره‌گیری به صورت منفی و ویژگی های شخصیتی برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، توافق پذیری و مسئولیت‌پذیری و الگوی ارتباطی سازنده متقایل به صورت مثبت قادر به پیش‌بینی کارکرد خانواده می-باشند.